.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 16 grudnia 2002 r.(nie aktualne straciło moc)

w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie.
(Dz. U. z dnia 30 grudnia 2002 r.)
Na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1181 i Nr 152, poz. 1265) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się wykaz produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym rodzajem świadczenia zdrowotnego - stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 2. Ustala się wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie, które mogą być dostarczane przez lekarza, lekarza stomatologa, felczera (starszego felczera) - stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 3. Ustala się wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie, które mogą być podane przez pielęgniarkę, położną - stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
ZAŁĄCZNIK Nr 3 

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESTAWU PRZECIWWSTRZĄSOWEGO, RATUJĄCEGO ŻYCIE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PODANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ, POŁOŻNĄ

1) Antazolini hydrochloridum 50 mg/ml - 5 amp. a 2 ml;
2) Aqua pro inj. - 5 amp. a 5 ml;
3) Atropini sulfas 1 mg - 10 amp. a 1 ml;
4) Calcii chloridum lub Calcii glubionas - roztwory 10 % - 10 amp. a 10 ml;
5) Hydrocortisonum 250 mg - 5 fiol. a 250 mg + 5 amp. rozp. a 2 ml lub Methylprednizolonum 40 mg -1 fiol. a 40 mg + 1 amp. rozp., Methylprednizolonum 125 mg - 1 fiol. a 125 mg + 1 amp. rozp., Methylprednizolonum 250 mg - 1 fiol. a 250 mg + 1 amp. rozp., Methylprednizolonum 500 mg - 1 fiol. a 500 mg + 1 amp. rozp., Methylprednizolonum 1.000 mg - 1 fiol. a 1.000 mg + 1 amp. rozp.;
6) Epinephrinum a 1 mg - 10 amp. a 1 ml;
7) Glucosum 20 % 2 - 10 amp. a 10 ml;
8) Natrii chloridum 0,9 % - 10 amp. a 10 ml.


Płyny infuzyjne:
1) Calcii chloridum + Kalii chloridum + Natrii chloridum (płyn Ringera) - 1 op. a 250 ml;
2) Glucosum 5 % - 1 op. a 500 ml;
3) Glucosum 10 % - 1 op. a 500 ml;
4) Natrii chloridum 0,9 % - 2 op. a 500 ml.
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 
z dnia 12 stycznia 2011 r. ( aktualne)
w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie
Na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Ustala się wykaz produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym rodzajem świadczenia zdrowotnego – stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 2.
Ustala się wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie, które mogą być podawane przez lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera – stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 3.
Ustala się wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie, które mogą być podawane przez pielęgniarkę, położną – stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 4.
Produkty lecznicze wchodzące w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie, ujęte w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia, o którym mowa w § 5, mogą być stosowane odpowiednio przez lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera oraz pielęgniarkę i położną do wyczerpania zapasów lub upływu okresu ich ważności.
§ 5.
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz. U. Nr 236, poz. 2000 oraz z 2006 r. Nr 204, poz. 1509).
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
MINISTER ZDROWIA

Załącznik nr 3

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESTAWU  PRZECIWWSTRZĄSOWEGO, RATUJĄCEGO ŻYCIE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PODAWNE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ, POŁOŻNĄ

 1) Glucosum 20 % – roztwór do wstrzykiwań;
 2) Hydrocortisonum hemisuccinatum – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji lub odpowiedniki terapeutyczne;
 3) Natrii chloridum 0,9 % – roztwór do wstrzykiwań.

Płyny infuzyjne:
  1) Glucosum 5 % – roztwór do infuzji;
2) Hydroxyethylamylum – roztwór 6% o masie cząsteczkowej 130/0,4 lub 200/0,5 – roztwór do infuzji;
  3) Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum dihydricum – (8,6 mg + 0,3  mg + 0,33 mg)/ml – roztwór do infuzji dożylnych. 
Takie zmiany w prawie!!!!!!!!!!!!!!!!!

Większość z instytucji (niżej wymienionych)poparła i nie miała uwag, ok 3 wypowiedzi obiektywne.

można prześledzić na stronie http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m1&ms=904&ml=pl&mi=904&mx=0&mt=&my=9&ma=016034


1 Główny Inspektor Farmaceutyczny

2 Minister Obrony Narodowej

3 Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie farmacja szpitalna dla województwa dolnośląskiego

4 Narodowy Fundusz Zdrowia

5 Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

6 Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

7 Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

8Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

9 Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

10 Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

11 Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów Kas Chorych
• Związek Lekarzy Dentystów Pracodawców Ochrony Zdrowia
• stowarzyszenie Lekarzy Indywidualnie Praktykujących

12 Porozumienie Zielonogórskie

13Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty "PASMI"

14Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych "INFARMA"

15konsultant Krajowy
• w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego

16 Internauta 1
• e-mail z dnia 23 sierpnia 2010r., godz. 22:43

17Obywatel 1
• pismo z dnia 31 sierpnia 2010r.

18 NYCOMED Pharma Sp. z o.o.

19 PPF Hasco-Lek S.A.
• e-mail z dnia 31 sierpnia 2010r., godz. 12:10

20PPF Hasco-Lek S.A.
• e-mail z dnia 1 września 2010r., godz. 07:30

21 Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

22 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

23 Główny Inspektorat Sanitarny

24Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

25 Związek Rzemiosła Polskiego

26 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

27Minister Finansów

28Rządowe Centrum Legislacji

29 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

30Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa

31 Inspekcja Weterynaryjna

32 Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

33Minister Spraw Zagranicznych

34Obywatel 2
35 Prof dr hab. med. Jan Dobrogowski, Prof dr hab. med. Jerzy Wordliczek, Dr Jarosław Woroń 
Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!