Cele  towarzystwa

    Rozdział II (§ 7-13) Statutu PTPAIIO mówi o celach i środkach działania          towarzystwa.

                                                §7
                                Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Prowadzenie i popieranie działalności naukowej w zakresie pielęgniarstwa               anestezjologicznego i intensywnej opieki.

 2. Współdziałanie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia.

 3. Dbanie o wysoką etykę zawodową członków.

 4. Szerzenie wiadomości z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

 5. Współdziałanie w organizowaniu opieki zdrowotnej w zakresie reprezentowanej specjalności.
                                               §8
                      Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 l. Organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji, zebrań naukowych, odczytów, wystaw, pokazów oraz innych form szerzenia wiedzy fachowej.

 2. Wydawanie prac naukowych za pośrednictwem istniejących instytucji wydawniczych

 3. Udział członków w różnych formach edukacji zawodowej z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

 4. Uczestnictwo przedstawicieli Stowarzyszenia w egzaminach kursów kwalifikacyjnych i specjalizacyjnych, w komisjach kwalifikacyjnych, w konkursach na stanowiska kierownicze w danych działach.

 5. Udział Zarządu Głównego w kształtowaniu programów edukacji zawodowej w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

 6. Współpracę z innymi towarzystwami naukowymi i instytucjami opieki zdrowotnej oraz samorządem pielęgniarek i położnych.

 7. Współpracę z zagranicznymi towarzystwami i organizacjami mającymi podobne lub pokrewne cele.

 8. Popularyzowanie informacji wśród społeczeństwa o pracy pielęgniarek anestezjologicznych i intensywnej opiece.

 9. Współpracę z fundacjami i organizacjami mającymi na celu gromadzenie funduszy służących rozwojowi nauki z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

 10. Współdziałanie z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 Pełny tekst Statutu  dostępny jest na stronie : Polskiego Towarzystwa Pielegniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki  http://www.ptpaio.pl/?id=4
Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!